Blogs

 • Projecten met stikstofdepositie: wat wordt in de Wet natuurbescherming-vergunning vergund en onder welke beperkingen?

  25 november 2020 door Tessa Rötscheid

  ABRvS 18 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2760 en ABRvS 1 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1528

 • Relativiteitseis en mer-regelgeving

  11 november 2020 door Marcel Soppe

  ABRvS 11 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2706

 • Stikstofdepositieregister vanaf 24 maart 2020 in werking

  23 maart 2020 door Marcel Soppe

  Vandaag is de Regeling tot wijziging van de Regeling natuurbescherming (spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur) gepubliceerd. Vanaf 24 maart 2020 zal er voor (bepaalde) woningbouwprojecten in het kader van de Wnb-toestemmingverlening een beroep kunnen worden gedaan op het stikstofdepositieregister. Daarin is stikstofdepositieruimte opgenomen die beschikbaar is gekomen door de verlaging van de maximumsnelheid op rijkswegen.

 • Stikstofcumulatietoets bestemmingsplan niet nodig en regeling interne saldering bestemmingsplan behoeft geen passende beoordeling

  04 maart 2020 door Marcel Soppe

  De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vandaag meerdere interessante uitspraken gedaan over het Natura 2000-gebiedsbeschermingsrecht in relatie tot stikstof. Zo heeft de Afdeling overwogen, dat de stikstofcumulatietoets voor een bestemmingsplan niet hoefde te zien op ontwikkelingen die niet door het plan zelf, maar door andere plannen mogelijk zijn gemaakt. Ook heeft de Afdeling een oordeel gegeven over een in een bestemmingsplan opgenomen regeling voor interne saldering. Als in zo’n regeling wordt aangesloten bij het bestaande planologisch toegelaten gebruik, dan hoeft dat niet passend beoordeeld te worden.

 • Kerstuitspraken met betrekking tot Natura 2000-toetsen

  27 december 2019 door Marcel Soppe

  Poortgebied Bergsche Heide (Steenbergen), uitbreiding hotel de Harmonie in Giethoorn (Steenwijkerland) en aanleg nieuw dorp Reeve en aanleg van het Reevediep (beiden in Kampen)

 • CBb doet interessante uitspraak voor SDE-subsidiepraktijk

  04 december 2019 door Julian Kevelam

  CBb 3 december 2019, ECLI:NL:CBB:2019:655

 • Verwevenheid natuurherstel en ontwikkelingsruimte voor woningbouw en infrastructuur bedreigt korte termijn-maatregelenpakket kabinet

  19 november 2019 door Marcel Soppe

  Op 13 november jl. verzond de Minister van LNV een brief aan de Tweede Kamer over de stikstofproblematiek (DGNVLG/19260351). Daarin worden drie bronmaatregelen aangekondigd. Daarmee kan op korte termijn een daling van de stikstofdepositie worden gerealiseerd waarmee woningbouw- en infrastructurele projecten weer kunnen worden gerealiseerd.

 • Aanbevelingen Adviescollege Remkes voor stikstofproblematiek op korte termijn: “Niet alles kan” of “Er kan nog niks”?

  25 september 2019 door Marcel Soppe

  Het rapport "Niet alles kan" van het Adviescollege Stikstofproblematiek is op 25 september 2019 verschenen. De titel had kunnen zijn “Er kan nog niks”: voorlopig lijkt de Wnb-vergunningverlening nog niet vlot getrokken.

 • Zonneparken zijn niet mer-beoordelingsplichtig

  14 augustus 2019 door Marcel Soppe

  In ABRvS 14 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2770, oordeelt de Afdeling over een met toepassing van de kruimelgevallenregeling verstrekte omgevingsvergunning voor het zonnepark Rouveen.

 • ADC-toets voor gemeentelijke infrastructuur geslaagd

  24 juli 2019 door Marcel Soppe

  Uit de ABRS-uitspraak van 24 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2560 volgt, dat de ADC-toets voor het gemeentelijk infrastructuurproject Kembaan-West is gelukt. Deze uitspraak geeft nieuwe inzichten, hoe een ADC-toets kan worden verricht.

 • Aanleg of wijziging van waterstaatswerken: gedogen versus onteigening

  24 juni 2019 door Julian Kevelam

  Wanneer mag een waterschap een rechthebbende van onroerende zaken verplichten om de aanleg of wijziging van waterstaatswerken te gedogen? En wanneer moet tot onteigening worden overgegaan? Op deze vraag geeft de Afdeling in haar uitspraak van 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1719 antwoord.

 • WHO-advieswaarden in de wind geslagen

  18 oktober 2018 door Marcel Soppe

  De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceert guidelines. Hierin doet de WHO met het oog op de menselijke gezondheid aanbevelingen ten aanzien van milieubelasting. Denk aan de WHO Air quality guidelines of de op 10 oktober 2018 gepubliceerde Environmental noise guidelines for the European Region. De vraag is of de aanbevolen WHO-advieswaarden de minder strenge Nederlandse wettelijke milieunormen opzij kunnen zetten. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 19 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3061, laat zien dat dit voor de luchtkwaliteitregelgeving niet het geval is. Behalve op deze uitspraak wordt in deze blog ook ingegaan op de nieuwe WHO-advieswaarde voor windturbinegeluid.

 • Geen bescherming denkbeeldig gebruik

  02 oktober 2018 door Julian Kevelam

  Bij het vaststellen van een bestemmingsplan voor woningbouw kan deze woningbouw een belemmering vormen voor nabijgelegen agrarische bedrijven en vice versa. De uitspraak van de Afdeling van 26 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3131, laat zien dat met een planologisch mogelijke verandering van bestaand agrarisch gebruik soms geen rekening hoeft te worden gehouden. Dit is het geval, als het onwaarschijnlijk is dat bepaald agrarisch gebruik daadwerkelijk zal plaatsvinden.

 • Mer-beoordelingsbeslissing kan na ontwerpbestemmingsplan door B&W of raad

  27 september 2018 door Marcel Soppe

  Vanwege een wijziging van het Besluit mer gelden er vanaf 7 juli 2017 procedureregels voor de ‘vormvrije’ mer-beoordeling. Omdat de wijziging geen overgangsrecht bevatte, is bij veel lopende bestemmingsplanprocedures geen correcte uitvoering gegeven aan dat gewijzigde Besluit mer. De uitspraak ABRvS 26 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3131, laat zien dat dat in beginsel niet leidt tot vernietiging van het bestemmingsplan. Verder maakt deze uitspraak duidelijk dat de mer-beoordelingsbeslissing voor een bestemmingsplan naar eigen keuze zowel door de raad als door het college van B&W mag worden genomen. Hierover bestonden in de praktijk nogal eens twijfels.

 • Geen voorwaardelijke verplichting maar borging via watervergunning

  31 juli 2018 door Julian Kevelam

  Mag je een voorwaardelijke verplichting tot realisatie van een noodzakelijke waterberging in een bestemmingsplan achterwege laten? Die vraag is aan de orde in ABRvS 25 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2505. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt in dit geval van wel nu de realisatie van de waterberging voldoende is gewaarborgd in het publiekrechtelijk spoor, over de boeg van de watervergunning.

 • Volksgezondheidsrisico’s door endotoxinen: meer handvatten voor de praktijk

  25 juli 2018 door Julian Kevelam

  Bij de besluitvorming over veehouderijen spelen volksgezondheidsrisico’s veroorzaakt door endotoxinen voor omwonenden een steeds grotere rol. In haar uitspraak van 25 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2395 geeft de Afdeling meer handvatten voor de praktijk hoe hiermee om te gaan.

 • Toename emissie endotoxinen vanwege pluimveehouderij leidt tot mer-plicht

  25 juli 2018 door Marcel Soppe

  In het kader van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) wordt getoetst of het opstellen van een milieueffectrapport nodig is. De uitspraak ABRvS 25 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2496, laat zien dat een bevoegd gezag mag oordelen dat een MER nodig is vanwege de (mogelijke) gevolgen van endotoxinen. Dit, terwijl er nog onduidelijkheden zijn over het toetsingskader endotoxinen en de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid.

 • Zandwinning onder water telt niet mee bij bepalen mer-(beoordelings)plicht

  20 juli 2018 door Marcel Soppe

  Zandwinning onder water telt niet mee bij het bepalen van de mer-(beoordelings)plicht. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling van 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1986.

 • Waterschap, let op de procedure voor verzoeken om peilwijziging!

  18 juli 2018 door Julian Kevelam

  Waterschappen moeten waakzaam zijn bij de te volgen procedure voor verzoeken om peilwijziging. Dat blijkt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 18 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2410.

 • Ambtshalve toepassing bijzondere omstandigheden Besluit proceskosten bestuursrecht

  19 juni 2018 door Marcel Soppe

  Soms zijn uitspraken het signaleren waard, niet omdat ze overlopen van juridische nieuwswaarde, maar omdat ze een glimlach op je gezicht toveren. Dat is het geval met de uitspraak van een doortastende voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 18 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1988. Hierin gaf de voorzieningenrechter ambtshalve toepassing aan artikel 2, derde lid, van het Besluit proceskosten bestuursrechter en kende hij een hogere proceskostenvergoeding toe. Dit, vanwege het niet verschijnen van de betrokken overheden.

 • Afdeling kiest voor taxatiebenadering voor raming gronden bovenwijkse voorziening

  16 maart 2018 door Marcel Soppe

  Op 16 maart 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een voor de grondexploitatiepraktijk een belangrijke uitspraak gedaan (ECLI:NL:RVS:2018:903). De Afdeling heeft daarin voor het eerst en ten principale antwoord gegeven op de vraag hoe de raming van de waarde van gronden in een exploitatieplan moet geschieden voor een zogenoemde, buiten het exploitatieplangebied gelegen,  ‘bovenwijkse voorziening', als die gronden voorafgaand aan de vaststelling van een exploitatieplan zijn verworven. De Afdeling moest daarbij een keuze maken tussen de werkelijke kostenbenadering (bepaling van kosten op grond van het daadwerkelijk voor de gronden betaalde bedrag) en de taxatiebenadering (raming van kosten op grondslag van taxatie ex artikel 6.13 lid 5 Wro). In deze uitgebreid gemotiveerde uitspraak kiest de Afdeling voor de taxatiebenadering.

 • Wateroverlastnormering en verplichting tot vaststellen projectplan

  26 februari 2018 door Julian Kevelam

  De gevolgen van klimaatverandering stellen waterschappen voor interessante uitdagingen voor het te voeren waterbeheer, nu en in de toekomst. De uitspraak van de Afdeling van 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:582, is in dit verband interessant. Een appellant betoogt dat het waterschap een waterstaatkundig besluit moet nemen, omdat het waterschap ervoor moet zorgen dat zijn gronden nooit overstromen. In dit blog wordt antwoord gegeven op de vraag of het waterschap daar inderdaad toe gehouden is. Verder bespreek ik in hoeverre in strijd met het bestemmingsplan zou kunnen worden gehandeld als gronden overstromen. Tot slot leent deze uitspraak zich om het juridisch instrumentarium voor (actief) regionaal waterbeheer om wateroverlast te voorkomen, uitgebreider onder de loep te nemen.

 • Verhouding bestemmingsplan en keur – overlappende regelgeving

  05 februari 2018 door Julian Kevelam

  De uitspraak van de Afdeling van 17 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:134, is het signaleren waard. Zij gaat onder meer in op de vraag of regels over waterberging in een ruimtelijk plan mogen worden opgenomen, terwijl hierover in de keur van het waterschap ook al een regeling is opgenomen. Deze vraag wordt in dit geval bevestigend beantwoord. In dit blog wordt het vraagstuk van overlappende regelgeving (keur en bestemmingsplan) nader belicht.

 • Toetsingskader vergunningverlening Waterwet

  03 januari 2018 door Julian Kevelam

  Wanneer moet een aanvraag om een watervergunning worden geweigerd voor het dempen van een sloot? Moet die geweigerd worden als die sloot feitelijk in gebruik is door grondschippers en rondvaartboten? Heeft de sloot om die reden een vaarwegfunctie? En is het van belang of het bevoegd gezag voor de vergunningverlening vaarwegbeheerder is? Deze vragen staan centraal in de Afdelingsuitspraak van 8 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2999. Het antwoord op de vragen is in lijn met eerdere uitspraken van de Afdeling over het toetsingskader van de Waterwet (hierna: “Wtw”), maar kan in de literatuur wel op kritiek rekenen.

 • Geluidhinder van windturbineparken in relatie tot bedrijfswoningen

  02 januari 2018 door Julian Kevelam

  Een recente uitspraak van de Afdeling geeft een mooi voorbeeld van wanneer er sprake is van een bedrijfswoning die behoort bij de inrichting (een windturbinepark). De Afdeling geeft inzicht in de hiervoor van belang zijnde feiten en omstandigheden. Zie ABRvS 13 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3405, r.o. 8, 8.1 t/m 8.4. In dit blogbericht wordt deze uitspraak mede in het licht van eerdere uitspraken besproken. Verder wordt kort ingegaan op de vraag welke bescherming bedrijfswoningen die behoren tot een windturbineparkinrichting krijgen in het ruimtelijke ordeningsspoor.

 • Geurnormen achtergrondbelasting in bestemmingsplan toegestaan

  27 juli 2017 door Julian Kevelam

  Het is mogelijk om geurnormen voor de achtergrondbelasting in een bestemmingsplan op te nemen. Dit is in beginsel ruimtelijk relevant en aanvaardbaar. Zo oordeelt de Afdeling in haar recente uitspraak van 19 juli 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1969). Dit is een van de weinige uitspraken waarin de Afdeling dit zo expliciet overweegt.

 • Referentiekader bij bepaling m.e.r.-(beoordelings)plicht bestemmingsplan

  16 maart 2017 door Marcel Soppe

  Voor de beantwoording van de vraag of voor een bestemmingsplan een m.e.r.-(beoordelings)plicht bestaat op grond van artikel 7.2 lid 1 Wet milieubeheer en het Besluit mer, is het van belang van welk referentiekader moet worden uitgegaan. Mag je uitgaan van een planologische vergelijking met het voorgaande bestemmingsplan? Of moet je een vergelijking maken met de (legaal) bestaande feitelijke situatie?

 • Boomvalk heeft geen jaarrond beschermd nest meer

  09 februari 2017 door Marcel Soppe

  Op 7 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:288 heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich gebogen over een omgevingsvergunning voor een kantoor- en appartementen. Voor deze omgevingsvergunning was een verklaring van geen bedenkingen verleend met het oog op in het plangebied broedende boomvalken. De boomvalk is genoemd op de in 2009 door de Dienst Regelingen uitgebrachte “Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten”. In de praktijk werd ervan uitgegaan dat aan de vogels genoemd op deze lijst jaarronde bescherming toekwam.

 • Opschorting beslistermijn verzoek om bestemmingsplanherziening

  03 december 2016 door Marcel Soppe

  Ingeval van een verzoek om een bestemmingsplanherziening zal het gemeentebestuur een verzoeker vaak om aanvullende gegevens willen vragen om het verzoek op ruimtelijke aanvaardbaarheid te kunnen beoordelen. Worden die gegevens niet tijdig aangeleverd, dan mag het gemeentebestuur besluiten om het verzoek niet verder te behandelen. Artikel 4:5 Awb biedt daartoe de mogelijkheid. Dit artikel ziet weliswaar op een aanvraag om een beschikking, maar is ook van toepassing op een verzoek om een bestemmingsplanherziening (artikel 3.8 lid 1 Awb in samenhang met artikel 3:10 lid 3 Awb; zie ook ABRS 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3560).

 • Functionele ontgronding is m.e.r.-plichtige winning van oppervlaktedelfstoffen

  22 november 2016 door Marcel Soppe

  In de m.e.r.-praktijk rijst regelmatig de vraag of een functionele ontgronding moet worden gezien als de winning van oppervlaktedelfstoffen als bedoeld categorie C 16.1 of categorie D 16.1 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Een functionele of secundaire ontgronding is een ontgronding die niet gericht is op de winning van oppervlaktedelfstoffen, maar waarbij wel oppervlaktedelfstoffen vrijkomen. Te denken valt aan natuurontwikkeling waarbij de afgraving van gronden plaatsvindt. Deze vraag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een mondelinge uitspraak op 15 november 2016, nr. 201603381/1/R4, bevestigend beantwoord.