Ruimtelijke ordening

Het recht van de ruimtelijke ordening bepaalt hoe gronden gebruikt mogen worden en wat er gebouwd mag worden. Het geeft aan hoe onze fysieke leefomgeving ruimtelijk mag worden ingericht. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de centrale wet, maar ook de Crisis- en herstelwet (Chw), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en provinciale ruimtelijke verordeningen zijn van belang. Wij adviseren en procederen al vele jaren over ruimtelijke besluiten, zoals bestemmingsplannen, inpassingsplannen, tracébesluiten, exploitatieplannen en omgevingsvergunningen. Ook voor vragen over planschade en nadeelcompensatie kunt u bij ons terecht.