Flora en fauna

De bescherming van individuele dier- en plantensoorten is geregeld in de Wet natuurbescherming. Ook dit rechtsgebied heeft een Europese basis in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor het verstoren van diersoorten of de beschadiging of vernieling van nesten of andersoortige verblijfplaatsen is vaak een ontheffing nodig. Voor die ontheffingverlening is meestal een zware toets vereist. Die toets leidt ertoe dat ontheffingverlening bij sommige ruimtelijke projecten niet mogelijk is. Dit speelt vooral bij vogels met een jaarrond beschermde nestplaats of soorten die zijn genoemd op bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Denk bijvoorbeeld aan vleermuizen, die regelmatig verblijven in te slopen panden. Onze advocaten hebben door hun praktijkervaring niet alleen de benodigde juridische kennis, maar ook veel ecologische kennis opgedaan. Zij kunnen beide met elkaar verbinden en u bijstaan met als doel het laten doorgaan of juist tegenhouden van ruimtelijke projecten.