Soppe Gundelach advocaten

Algemene voorwaarden Soppe Gundelach advocaten B.V.

Art. 1 – Soppe Gundelach advocaten 
Soppe Gundelach advocaten B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap. Zij is statutair gevestigd te Almelo met handelsregisternummer 54698820. Zij stelt zich het uitoefenen van de rechtspraktijk met inachtneming van alle op het beroep van advocaat toepasselijke regelgeving ten doel. Zij voert, naast haar statutaire naam, de handelsnaam Soppe Gundelach advocaten. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de personen die door middel van houdstermaatschappijen aandelen in Soppe Gundelach advocaten houden (hierna: Partners).

Art. 2 – Opdrachten
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, waaronder begrepen iedere aanvullende/gewijzigde opdracht en vervolgopdracht, die aan Soppe Gundelach advocaten wordt gegeven. De overeenkomst omvat de bevoegdheid om namens en voor rekening van de opdrachtgever binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen te verrichten.
2.2 Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Soppe Gundelach advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd.
2.3 Partners, hun houdstermaatschappijen, bestuurders van Soppe Gundelach advocaten en al degenen die voor Soppe Gundelach advocaten, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden. De opdracht eindigt niet met hun dood. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
2.4 Het is Soppe Gundelach advocaten ook zonder uitdrukkelijke instemming van de opdrachtgever toegestaan om per e-mail en anderszins op elektronische wijze met de opdrachtgever en derden te communiceren.
2.5 Soppe Gundelach advocaten is bevoegd om opdrachten met behulp van inschakeling van derden uit te voeren. Bij de selectie van deze derden zal Soppe Gundelach advocaten zoveel als redelijkerwijs mogelijk met de opdrachtgever overleggen. De kosten die op enigerlei wijze samenhangen met de inschakeling van deze derden, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Art. 3 – Aansprakelijkheid
3.1 Iedere aansprakelijkheid van Soppe Gundelach advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Soppe Gundelach advocaten wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Soppe Gundelach advocaten beperkt tot het honorarium dat in de betreffende zaak gedurende de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is gedeclareerd, met een maximum van € 50.000,- (vijftigduizend euro). Elke vordering jegens Soppe Gundelach advocaten vervalt 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn met de grond voor aansprakelijkheid.
3.2 De in artikel 3.1 omschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid strekken zich ook uit tot aanspraken in verband met het niet (deugdelijk) functioneren van door Soppe Gundelach advocaten en/of de in artikel 2.3 genoemde (rechts)personen bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers en/of andere middelen, geen uitgezonderd, alsmede voor het onderschept worden van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax of e-mail. Al het audioverkeer, dataverkeer, telefoonverkeer, faxverkeer en e-mailverkeer geschiedt ongecodeerd.
3.3 Iedere aansprakelijkheid (ook uit onrechtmatige daad) van Partners, hun houdstermaatschappijen, bestuurders van Soppe Gundelach advocaten en al degenen die voor Soppe Gundelach advocaten, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn, is uitgesloten.
3.4 Soppe Gundelach advocaten is niet aansprakelijkheid voor tekortkomingen en/of onrechtmatige daden van al dan niet door haar ingeschakelde derden en is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
3.5 De opdrachtgever vrijwaart Soppe Gundelach advocaten en de in artikel 2.3 genoemde (rechts)personen tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens ingeval van opzet of grove schuld.
3.6 Het bepaalde in dit artikel kan tevens worden ingeroepen door of ten behoeve van de in artikel 2.3 genoemde (rechts)personen, andere personen voor wie Soppe Gundelach advocaten aansprakelijk zou kunnen zijn en de Stichting Derdengelden Soppe Gundelach advocaten.

Art. 4 – Declaraties en voorschotten
4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door Soppe Gundelach advocaten vast te stellen uurtarieven. Er wordt geen opslag voor algemene kantoorkosten in rekening gebracht. Soppe Gundelach advocaten is gerechtigd eenzijdig de door haar gehanteerde uurtarieven te wijzigen per een toekomstige datum.
4.2 Bijzondere onkosten (zoals nota’s van deurwaarders, deskundigen en/of andere derden, griffierechten, reiskosten e.d.) worden separaat in rekening gebracht.
4.3 Alle declaraties worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
4.4 Betaling van declaraties dient te geschieden binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de declaratie staat vermeld.
4.5 Bij gebreke van betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn door opdrachtgever alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd.
4.6 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Soppe Gundelach advocaten de werkzaamheden opschorten. Soppe Gundelach advocaten is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting.
4.7 Soppe Gundelach advocaten is gerechtigd aan de opdrachtgever een (verrekenbaar) voorschot te vragen op het in rekening te brengen honorarium en eventueel te maken kosten. Bij gebrek van betaling daarvan is Soppe Gundelach advocaten, na voorafgaande aankondiging, bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of te staken. Het voorschot wordt, tenzij anders overeengekomen, verrekend met de eindfactuur. Ook is Soppe Gundelach advocaten gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet of niet volledig betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken zaak of in andere zaken.

Art. 5 – Bewaartermijn (dossier)stukken
Soppe Gundelach advocaten is gerechtigd om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden, vijf jaar na het afsluiten van een zaak of na de mededeling van archivering daarvan, zonder verdere aankondiging te verwijderen en te vernietigen.

Art. 6 – Klachten en geschillenregeling
Soppe Gundelach advocaten heeft een kantoorklachtenregeling die van toepassing is op de dienstverlening van Soppe Gundelach advocaten. Onderdeel van deze regeling is het recht om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Soppe Gundelach advocaten verbindt zich op voorhand om alsdan – binnen de grenzen van de regeling – medewerking te geven aan de procedure bij de Geschillencommissie Advocatuur. De uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur zal voor de indiener van de klacht als voor ons Soppe Gundelach advocaten bindend zijn.

Art. 7 – Rechtskeuze en forumkeuze
Op de rechtsverhouding tussen Soppe Gundelach advocaten en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet aan de Geschillencommissie Advocatuur (kunnen) worden voorgelegd, worden uitsluitend berecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Soppe Gundelach advocaten is gevestigd.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Overijsel op 8 november 2018 onder nr. 36/2018. 

Voor een PDF-versie van deze algemene voorwaarden klik hier