Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Bij vele ruimtelijke ontwikkelingen is het juridisch kader voor Natura 2000 een belangrijk aandachtspunt. Dit kader is de Wet natuurbescherming, ingegeven door de Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. Voor veel plannen en projecten is een voortoets nodig en een passende beoordeling vereist.

Nederland heeft veel Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige habitats. In die gebieden is er overbelasting aan stikstofdepositie. Bijna alle ruimtelijke ontwikkelingen bevatten activiteiten die stikstof emitteren. Denk aan de uitbreiding van bedrijventerreinen, woningbouwontwikkelingen en infrastructurele projecten. Voor zulke activiteiten is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) opgesteld. Dit programma geeft ruimte aan economische ontwikkelingen. Daarnaast behelst het herstelmaatregelen om de natuur te behouden. Door het PAS-arrest van het Europese Hof van Justitie van 7 november 2018, ECLI:EU:C:2018:882, is duidelijk dat een programmatische aanpak mag. Over de vraag of het huidige PAS juridisch en ecologisch houdbaar is, moet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich nog buigen. Met onze kennis en kunde op dit rechtsgebied kunnen wij u adviseren hoe u met de PAS-vraagstukken bij uw projecten en plannen kunt omgaan.