Milieu

Het milieurecht bevat regels over de bescherming van het leefmilieu. Het ziet op allerlei vormen van milieubelasting en allerhande milieuthema’s, zoals luchtkwaliteit, geurhinder, geluidhinder, waterkwaliteit en externe veiligheid. Binnen het milieurecht vormen de Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de centrale wet- en regelgeving. Het milieurecht is verder uitgewerkt in vele specifieke wetten en regelingen, zoals de Wet geluidhinder en het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Ook Europese richtlijnen bepalen de inhoud van het Nederlandse milieurecht. Het milieurecht maakt integraal onderdeel uit van onze advies- en procespraktijk.