Veehouderijen

Voor veehouderijen geldt een breed pallet aan omgevingsrechtelijke wet- en regelgeving. Denk aan de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet ammoniak en veehouderij en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarnaast is specifiek agrarisch recht van belang, zoals de Meststoffenwet (onder meer het fosfaatrechtenstelsel). Volksgezondheid speelt in de omgevingsrechtelijke besluitvorming over veehouderijen een steeds prominentere rol. Zo leidt de vrees voor gezondheidseffecten ertoe dat in veel provincies nieuwe geitenhouderijen worden verboden. Er ligt veel druk op deze sector om te komen tot verduurzaming van de agrarische bedrijven en het terugdringen van de milieuhinder. Onze advocaten staan zowel agrarische bedrijven alsook overheden, die zich bezighouden met nieuwe regelgeving voor deze sector, bij.