Water

Het waterrecht heeft een eigen identiteit binnen het omgevingsrecht. De Waterwet is te zien als grondslag voor een complete regeling van het integraal water(systeem-)beheer. De waterstaatszorg is met name gericht op beheer van waterstaatkundige objecten, zoals oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen en kunstwerken. Aan waterschappen zijn, als beheerders van een groot deel van deze objecten, bevoegdheden toegekend met het oog op deze beheerstaak. Zo kunnen waterschappen regels stellen over deze objecten via een eigen verordening: de keur. Voor bijvoorbeeld bouwen in een waterkering of het lozen op oppervlaktewater kan een watervergunning nodig zijn op basis van de keur. Wij hebben ervaring met allerlei waterprojecten en de daarbij horende waterstaatkundige besluitvorming, zoals het aan- en verleggen van waterkeringen via een provinciaal inpassingsplan en het vaststellen en wijzigen van peilbesluiten of van projectplannen.