Wegproject De Centrale As

Provincie Fryslân

Herontwikkeling luchthaven Twenthe

Gemeente Enschede

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Provincie Limburg

Aardappelverwerker en biomassacentrale

Peka Kroef en Attero

Soppe Gundelach advocaten

Gedrevenheid, kwaliteit en betrokkenheid. Dat typeert onze juridische dienstverlening. Onze mensen hebben een grote passie voor de bestuursrechtpraktijk. Wij staan voor korte lijnen, een persoonlijke benadering en Twentse nuchterheid.

Expertise

Soppe Gundelach advocaten is specialist in het bestuursrecht en het omgevingsrecht.

Lees meer 

Publicaties

Onze advocaten schrijven regelmatig artikelen en annotaties voor bestuursrechtelijke tijdschriften. Ook verzorgen zij blogs.

Lees meer 

Ruimtelijke ordening

Phasellus lacinia, magna a ullamcorper laoreet, lectus arcu etiam magna risus vitae lorem ipsum dolor etiam.

Milieu

Phasellus lacinia, magna a ullamcorper laoreet, lectus arcu etiam magna risus vitae lorem ipsum dolor etiam.

Milieueffectrapportage

Phasellus lacinia, magna a ullamcorper laoreet, lectus arcu etiam magna risus vitae lorem ipsum dolor etiam.

Natura 2000

Phasellus lacinia, magna a ullamcorper laoreet, lectus arcu etiam magna risus vitae lorem ipsum dolor etiam.

Flora en fauna

Phasellus lacinia, magna a ullamcorper laoreet, lectus arcu etiam magna risus vitae lorem ipsum dolor etiam.

Water

Phasellus lacinia, magna a ullamcorper laoreet, lectus arcu etiam magna risus vitae lorem ipsum dolor etiam.

Veehouderijen

Phasellus lacinia, magna a ullamcorper laoreet, lectus arcu etiam magna risus vitae lorem ipsum dolor etiam.

Omgevingswet

Phasellus lacinia, magna a ullamcorper laoreet, lectus arcu etiam magna risus vitae lorem ipsum dolor etiam.

Handhaving

Phasellus lacinia, magna a ullamcorper laoreet, lectus arcu etiam magna risus vitae lorem ipsum dolor etiam.

Subsidie

Phasellus lacinia, magna a ullamcorper laoreet, lectus arcu etiam magna risus vitae lorem ipsum dolor etiam.

Grondexploitatie

Phasellus lacinia, magna a ullamcorper laoreet, lectus arcu etiam magna risus vitae lorem ipsum dolor etiam.

Actualiteiten

Actualiteiten

Blij voor onze cliënt, de gemeente Veldhoven. De ADC-toets voor het infrastructuurproject Kembaan-West is gelukt. De Raad van State heeft vandaag het besluit in stand gelaten (ECLI:NL:RVS:2019:2560). Onze collega Marcel Soppe heeft de gemeente bij de ADC-toets begeleid en de gemeente ter zitting vertegenwoordigd.

Het bestemmingsplan “Kempenbaan-West” voorziet in een nieuwe aansluiting op de rijksweg A67 en in een verbreding van het zuidwestelijke deel van de Kempenbaan in Veldhoven. Ter plaatse van de aansluiting op de A67 zal ook een nieuwe regionale verbindingsweg tussen Veldhoven en de bestaande N69 op de A67 worden ontsloten, ook wel genoemd "de Nieuwe Verbinding". Deze verbindingsweg is voorzien in het provinciaal inpassingsplan "Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69".

Het doel van het bestemmingsplan is om de verkeersdoorstroming op de Kempenbaan verbeteren, zodat bedrijventerrein De Run (waar ook het bedrijf ASML gevestigd is) en enkele woonwijken beter bereikbaar worden. Op 20 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1060, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tussenuitspraak gedaan, ECLI:NL:RVS:2016:1060. De ABRS concludeert – samengevat – dat de passende beoordeling gebreken bevatte en de mitigerende maatregelen toereikend hadden moeten worden geborgd.

In oktober 2018 heeft de gemeenteraad (en dus vooruitlopend op de PAS-uitspraken van 29 mei 2019) het bestemmingsplan opnieuw gewijzigd en een zogenoemde ADC-toets uitgevoerd. De ABRS verklaart het beroep tegen de ADC-toets ongegrond. Zij toetst op grondslag van het beroep de onderdelen “dwingende redenen van groot openbaar belang” en “compensatie”. De ABRS meent, dat ook een plan dat alleen infrastructuur mogelijk maakt, een essentiële bijdrage kan leveren aan de economie en de werkgelegenheid. Er kan van een “dwingende reden van groot openbaar belang” sprake zijn. Dat is hier het geval. De infrastructuur is nodig in het belang van de economie in de Brainport Regio Eindhoven en voor behoud en uitbreiding van de werkgelegenheid daar. De verbetering van de bereikbaarheid van Veldhoven-Zuid en bedrijventerrein De Run is een dwingende reden van groot openbaar belang. Vanwege het beperkte areaalverlies (de extra stikstofdepositie van 2,56 tot 42,07 mol/jr op de habitattypen draagt zorg vermindering in areaalverlies van in totaal 1.074 m2) kon de raad de belangen van het plan zwaarder laten wegen dan de aantasting van het Natura 2000-gebied.

De ABRS meent dat door het aanwijzen van het compensatiegebied van 5.600 m2 nog voldoende locaties overblijven om uitvoering te geven aan de uitbreidings- en verbeterdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied. Ook is door de overeenkomst met de beheerder en een voorwaarde in het compensatieplan voldoende gewaarborgd dat compensatie en beheer elkaar niet overlappen. Verder hoeft het compensatiegebied zich niet al in een gunstige staat van instandhouding bevinden, voordat het wegtracé in gebruik wordt genomen. De ABRS ziet geen aanleiding op grond van het beroep om te twijfelen aan de effectiviteit van de compensatiemaatregelen. Met de voorwaardelijke verplichting die ook ziet op de monitoring en bijstelling indien nodig conform het compensatieplan is de instandhouding van de compensatiegebieden voldoende verzekerd.