Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Deze gebiedsontwikkeling vindt plaats in een gebied aan en rond de Maas in Noord-Limburg. De aanleiding hiervan waren de overstromingen van de Maas in 1993 en 1995 en de bestuurlijke wens om een duurzame oplossing te bieden voor de hoogwaterveiligheid in het gebied. Het project omvat een gereactiveerde en heringerichte Oude Maasarm, de aanleg van twee hoogwatergeulen, nieuwe dijken en versterking van bestaande dijken, een rondweg rond Wanssum, de uitbreiding van het geluidgezoneerde haven- en industrieterrein Wanssum, de uitbreiding van een recreatiepark en de realisatie van nieuwe natuur.

Onze advocaten hebben de provincie Limburg jarenlang begeleid bij de totstandkoming van het inpassingsplan Ook hebben zij provinciale staten vertegenwoordigd in de beroepsprocedure tegen het inpassingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij hebben gedeputeerde staten en het college van burgemeester en wethouders van Venray vertegenwoordigd in de beroepsprocedures tegen de besluiten tot vaststelling van hogere geluidgrenswaarden.

Onze advocaten zijn bij meerdere gebiedsontwikkelingen betrokken geweest, zoals de herontwikkeling van het Stationsgebied Drieberg-Zeist en van de vliegbases Soesterberg en Twenthe. Ook de herontwikkeling en transformatie van centrumgebieden in steden en dorpen, van bedrijventerreinen en van natuur- en watergebieden behoort tot hun expertise. Voor een overzicht van de gebiedsontwikkelingsprojecten waarin onze advocaten hebben geprocedeerd, klik hier.