Bestemmingsplan & stikstofdepositie: gasloos bouwen niet perse borgen in planregels, advies Adviescollege Meten en Berekenen staat niet in de weg aan gebruik AERIUS Calculator en relevantie wijzigingen AERIUS Calculator na besluitvorming

Marcel Soppe

Bij besluit van 28 januari 2021 heeft de raad van de gemeente Bloemendaal het bestemmingsplan "Dennenheuvel 2020" vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt maximaal 83 woningen en maximaal 650 m2 bruto vloeroppervlak aan maatschappelijke voorzieningen mogelijk op landgoed Dennenheuvel in Bloemendaal. Vandaag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) uitspraak gedaan over het door de Buurtvereniging Bloemendaal-Noord tegen het bestemmingsplan ingestelde beroep. De Afdeling heeft alle beroepsgronden ongegrond verklaard. Overwogen is dat de omgeving op toereikende wijze bij de planvorming is betrokken. Daarnaast oordeelt de Afdeling dat de verkeersgevolgen juist in kaart zijn gebracht en dat met behulp van een AERIUS Calculator-berekening inzichtelijk is gemaakt dat het plan niet zal leiden tot een toename van stikstofdepositie op het aangrenzende Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. Daarbij is gebruik gemaakt van interne saldering alsmede van het gegeven dat de nieuwbouw niet zal worden aangesloten op het gastransportnet. De Afdeling overweegt dat het in dit geval niet nodig was om dit in de planregels te borgen. Daarbij komt betekenis toe aan de anterieure overeenkomst waarin zonder voorbehoud als resultaatsverplichting is opgenomen dat alle gebouwen aardgasvrij worden gebouwd. De Afdeling leidt onder meer daaruit af dat het reëel en aannemelijk is dat B&W van Bloemendaal geen uitzondering zullen maken op het in de Gaswet verankerde uitgangspunt dat nieuwbouwprojecten niet op het gastransportnet worden aangesloten. Ook wordt door de Afdeling relevant geacht dat het gemeentelijk beleid erop gericht is te komen tot een aardgasvrije gemeente. Het is dus niet zo dat de Afdeling oordeelt dat het met zekerheid niet aansluiten van de nieuwbouw op het gastransportnet, juridisch geborgd moet zijn en zo ja of dat dan voldoende is verzekerd met de anterieure overeenkomst.

De Buurtvereniging heeft in beroep gesteld dat AERIUS Calculator niet gebruikt had mogen worden, onder meer nu daarin een beoordelingsdrempel van 0,005 mol/ha/jaar wordt gehanteerd. Daartoe wordt ter onderbouwing verwezen naar het eindrapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof, "Meer meten, robuuster rekenen", van 15 juni 2020. In dat eindrapport wordt opgemerkt dat AERIUS Calculator niet doelgeschikt is. Op de vraag of er een risico is dat door toepassing van AERIUS de stikstofdepositie op bepaalde Natura 2000-gebieden toeneemt, waardoor de instandhoudingsdoelen in gevaar komen, wordt in het Eindrapport geconcludeerd dat het gebruik van een beoordelingsdrempel van 0,005 mol/ha per jaar in een AERIUS-berekening suggereert dat alle bronnen die leiden tot die depositie goed in kaart zijn gebracht. Hiermee is de kans op een onverhoopte toename van de stikstofdepositie beperkt. Op dit aspect oordeelt het Adviescollege daarom dat de toepassing van de AERIUS-systematiek geen risico heeft op toename van de stikstofdepositie. Gelet op deze conclusie in het Eindrapport is de Afdeling van oordeel dat de gevolgen van het voorliggende bestemmingsplan als gevolg van het gebruik van AERIUS Calculator niet zijn onderschat.

Over nieuwe versies van AERIUS Calculator overweegt de Afdeling opnieuw dat de omstandigheid dat AERIUS regelmatig wordt aangepast naar aanleiding van nieuwe gegevens en inzichten niet betekent dat de raad zich bij de vaststelling van het plan niet kan baseren op de versie van AERIUS die dan beschikbaar is en geschikt is voor het maken van de stikstofdepositieberekeningen. De Afdeling verwijst naar ABRvS 22 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1110. Daarnaast kan ook gewezen worden op ABRvS 19 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1054, M en R 2021/77 (zie hierover punt 20 van de bijbehorende noot).