Aflevering 31 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (juni 2022)

In deze aflevering van ‘IBR – De podcast’ behandelen Marieke Kaajan, Fleur Onrust (ENVIR Advocaten) en Daan Korsse (Soppe Gundelach advocaten) recente jurisprudentie en actualiteiten op het gebied van het omgevingsrecht, natuurbeschermingsrecht, soortenbescherming en stikstof.

De podcast is hier te luisteren.


Shownotes:

Natuurbescherming – algemeen

 • Rb. Midden-Nederland 24 juni 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:2561
  Onderdeel van het project, mitigerende of compenserende maatregel? Toepassing van de criteria die in de PAS-uitspraak zijn geformuleerd; realisatie van de waterrijke vooroever is een mitigerende maatregel, waarvan het effect afhankelijk is van een reactie van de natuur. Deze maatregel had om die reden gerealiseerd moeten zijn ten tijde van de passende beoordeling.
 • ABRvS 6 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1894
  Activiteit die ten tijde van de vaststelling van een bestemmingsplan al is beëindigd, kan onder voorwaarden toch onderdeel uitmaken van de planologische referentiesituatie. Toepassing van de criteria die de ABRvS geformuleerd heeft in de uitspraak van 1 september 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1960).

RAV-codes / emissie-arme stallen, weiden en bemesten

 • Rb. Oost-Brabant 31 mei 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:2252
  Voorzet hoe (ondanks alle discussie over emissie-arme stalsystemen) een omgevingsvergunning met een natuurtoestemming voor een stal toch kan worden verleend.
 • Rb. Oost-Brabant 29 juni 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:2664
  Voorzet voor concept-vergunningvoorschriften voor dieroppervlakte, de mestrobot, beweiden en veevoer samenstelling.
 • Rb. Oost-Brabant 24 mei 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:2090
  Onzekerheid over prestaties van een biologische combiluchtwasser; voorzet voor voorschriften over controle van de luchtwasser (controle voorafgaand aan ingebruikname; Ph-sensoren, ammoniakverwijderingsrendementsmeting).
 • Rb. Overijssel 11 mei 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:1241
  Toepassen van een emissiearm stalsysteem is geen mitigerende maatregel (anders dan de Rb Oost-Brabant); onzekerheid over Rav-emissiefactor voor het emissiearme stalsysteem A 1.13. Vernietiging van de Wnb-vergunning.
 • Rb. Overijssel 11 mei 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:1227
  Wijziging bestaande situatie waarbij regulier stalsysteem wordt vervangen door een emissiearm stalsysteem. Geen reden om aan te nemen dat het aanleggen van een emissiearm stalsysteem leidt tot een toename van stikstofemissie.
 • Rb. Overijssel 11 mei 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:1234
  Referentiesituatie bemesten: planologische toegestane activiteiten op de Europese referentiedatum plus feitelijk gebruik op dit datum en enkel voor zover nadien gecontinueerd.

Beheermaatregel of niet?

 • Rb. Overijssel 14 juni 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:1709
  Maatregelen ter uitvoering van Projectplan op grond van de Waterwet; geen voldoende onderbouwing dat sprake is van een beheermaatregel en dus niet op grond van de Wnb om die reden vergunningvrij.
 • Rb. Midden-Nederland 24 juni 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:2436
  Vernattingsmaatregelen Oostvaardersplassen zijn beheermaatregelen in de zin van de Wnb; geen noodzaak dat deze maatregelen in beheerplan als zodanig zijn genoemd.

Handhaving e.a.

 • ABRvS 29 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1840
  Bestuurlijke boete art. 92a Woningwet. Recidive, moment van controle / constatering door toezichthouders of moment ontstaan overtreding? Niet eerst gelegenheid bieden herstel 1e overtreding voordat recidive ad orde is.
 • Rb. Oost-Brabant 30 juni 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:2680
  Zonnepark. Omgevingsvergunning bouwen an afwijken bestemmingsplan. Locatiekeuze onvoldoende gemotiveerd. Uit IOV en RES volgt dat landbouwgrond minst gewenste keuzen is. Moet daarom gemotiveerd. En Grond binnen ecologische verbindingszone, nader motiveren waarom geen afbreuk aan ecologische verbindingszone.
 • ABRvS 6 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1909
  Projectbesluit Waterwet. Vakantie is geen reden te laat indienen beroepschrift. Art. 1.6 a Chw, niet in strijd met Verdrag van Aarhus.
 • Rb. Den Haag 17 juli 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:5722
  Raadslid gemeente is geen belanghebbende bij uitwegvergunning, ook niet als college zijn vragen niet beantwoordt in de raad. Raadslid zijn levert geen belanghebbendheid op.