Aflevering 30 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (mei 2022)

In deze aflevering van ‘IBR – De podcast’ behandelen Fleur Onrust (ENVIR Advocaten) en Daan Korsse (Soppe Gundelach advocaten) recente jurisprudentie en actualiteiten op het gebied van het omgevingsrecht, natuurbeschermingsrecht, soortenbescherming en stikstof.

De podcast is hier te luisteren.


Shownotes:

Omgevingsrecht

 • ABRvS 13 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1084
  Woningbouw binnen de geurcontour van een veehouderij. De gemeenteraad heeft specifiek onderzoek laten verrichten naar de geursituatie in het worst-case scenario, dat wil zeggen bij het maximaal aantal dieren en bij aanwezigheid van de diersoort met de hoogste geurbelasting. Op basis daarvan heeft de raad geconcludeerd dat geen sprake is van een onaanvaardbare geursituatie. Bovendien zijn in alle richtingen rondom het bedrijf al geurgevoelige objecten aanwezig, zodat het bedrijf door de woningbouw niet in haar belangen wordt geraakt. Als gevolg daarvan brengt de geprojecteerde woningbouw geen grotere beperking van de bedrijfsvoering met zich dan in de feitelijk bestaande situatie al het geval is.
 • ABRvS 13 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1078
  Woningbouw binnen de geurcontour van een veehouderij, waarmee wordt afgeweken van de afstandsnorm van 50 meter die in de gemeentelijke geurverordening is opgenomen. Die afwijking is gerechtvaardigd, omdat de woningbouw niet leidt tot een verslechtering van de uitbreidingsmogelijkheden van de veehouderij ten opzichte van de feitelijk bestaande situatie. De reden daarvoor is dat de woonbebouwing in de nieuwe situatie maar ongeveer 7 tot 8 meter dichter bij het agrarische bouwvlak komt en dat er tussen de voorziene woningbouw en het bedrijf geen reële uitbreidingsmogelijkheden zijn vanwege de aanwezigheid van de een bestaande bedrijfswoning en een tuin. De uitbreiding in deze richting wordt ook belemmerd door een waterkering. Een uitbreiding aan de andere kant van het bedrijf ligt daardoor meer in de rede.
 • ABRvS 4 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1309
  Toekennen van een woonbestemming binnen de afstandsnorm die op grond van de Wet geurhinder en veehouderij geldt tot een veehouderij, zonder dat rekening is gehouden met de vergunningaanvraag die de veehouder heeft ingediend voor de bouw van een nieuwe stal. De Afdeling oordeelt dat sprake is van een concreet bouwvoornemen dat de raad had moeten betrekken in de besluitvorming. De raad is ten onrechte niet nagegaan hoe de woonbestemming zich verhoudt tot het bouwvoornemen. Daarnaast is niet inzichtelijk gemaakt welke gevolgen het melkrundveebedrijf en de uitbreidingsbehoefte daarvan hebben voor het woon- en leefklimaat ter plaatse van de woonbestemming.
 • ABRvS 20 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1139
  Spanningsveld tussen ruimte in de bouwmogelijkheden van het bestemmingsplan en de welstandstoets. De welstandstoets dient zich in beginsel te richten naar de bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Maar naarmate het bestemmingsplan meer keuze laat tussen verschillende mogelijkheden om een bouwplan te realiseren, heeft het college (met inachtneming van de uitgangspunten van het bestemmingsplan) meer beoordelingsruimte om in het kader van de welstandstoets een ter beoordeling voorliggend bouwplan in strijd met de redelijke eisen van welstand te achten zonder dat dat oordeel geacht moet worden te leiden tot een belemmering van de verwezenlijking van de bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Het bestemmingsplan in kwestie bevat geen afzonderlijke regels en dus ook beperkingen ten aanzien van tweede dakkapellen. Daarom heeft het college meer ruimte om welstandstoets los te laten p een bouwplan voor een tweede dakkapel.
 • ABRvS 26 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1237
  Ontheffing van de soortenbeschermingsbepalingen uit de Wet natuurbescherming voor de das. Naast het betrokken perceel, waarop een woning is gebouwd, bevindt zich een dassenburcht in een zone van 10 tot ongeveer 50 meter vanaf de tuin bij de woning. Naar aanleiding van verslagen van de stichting Das & Boom wordt geconcludeerd dat die dassenburcht veel groter is dan werd aangenomen in het Activiteitenplan dat aan de ontheffing ten grondslag ligt. Het gaat niet om een burchtje met één belopen pijp, maar om een complex met elf holen en mogelijk functioneert als kraamburcht. Dat betekent volgens de Afdeling weliswaar dat het Activiteitenplan geen goed beeld (meer) gaf van de omvang en de ligging van de pijpen en burchten, maar de Afdeling verbindt daar niet de conclusie aan dat GS zich bij het verlenen van de ontheffing niet op de beoordling van de effecten van de bouw van de woning voor de dassenburchten in het Activiteitenplan mocht baseren. De reden daarvoor is dat de ingreep – ook als wordt uitgegaan van de aanwezigheid van meer belopen pijpen en burchten – geen andere effecten heeft dan waarvan in het Activiteitenplan is uitgegaan.
 • ABRvS 20 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1139
  Spanningsveld tussen ruimte in de bouwmogelijkheden van het bestemmingsplan en de welstandstoets. De welstandstoets dient zich in beginsel te richten naar de bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Maar naarmate het bestemmingsplan meer keuze laat tussen verschillende mogelijkheden om een bouwplan te realiseren, heeft het college (met inachtneming van de uitgangspunten van het bestemmingsplan) meer beoordelingsruimte om in het kader van de welstandstoets een ter beoordeling voorliggend bouwplan in strijd met de redelijke eisen van welstand te achten zonder dat dat oordeel geacht moet worden te leiden tot een belemmering van de verwezenlijking van de bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Het bestemmingsplan in kwestie bevat geen afzonderlijke regels en dus ook beperkingen ten aanzien van tweede dakkapellen. Daarom heeft het college meer ruimte om welstandstoets los te laten p een bouwplan voor een tweede dakkapel.

Handhaving

 • ABRvS 26 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1234
  Handhaving. Dwangsommen opgelegd aan de bestuurder en rechtspersoon = hetzelfde vermogen. Invordering mag wel, want effectiever aan beide.
 • ABRvS 25 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1495
  Handhaving. Eerdere controles waarbij geen overtredingen zijn geconstateerd maakt niet dat niet handhavend opgetreden kan. Beroep vertrouwensbeginsel slaagt niet. Eerder niet naar het specifieke onderdeel gekeken.
 • ABRvS 8 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1605
  (Bestuursrechteljke) handhaving kan alleen voor publiekrechtelijke bepalingen niet privaatrechtelijke overeenkomst.
 • ABRvS 1 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1540
  Toezicht. Machtiging binnentreden woning zonder toestemming bewoner. Handhaving Woningwet /Bouwbesluit. Ventilatie. Mag niet; geen noodzaak voor ingrijpende maatregel.

Natuurbeschermingsrecht

 • ABRvS 31 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1529
  NNN saldobenadering of nee-tenzij. Herbegrenzingsbesluit niet volledig in het plan verwerkt, maar had wel gemoeten.