Aflevering 27 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (februari 2022)

In deze aflevering wordt door Marieke Kaajan, Fleur Onrust (ENVIR advocaten) en Daan Korsse (Soppe Gundelach advocaten) recente jurisprudentie besproken op het gebied van het ruimtelijk ordeningsrecht, natuurbeschermingsrecht, stikstof, handhaving en zonneparken.

De podcast is hier te luisteren.


Shownotes:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 • ABRvS 22 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:581 (Peilmoment toepasselijk recht onlosmakelijk samenhangende activiteiten; geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten over gezondheidsrisico´s van geitenhouderij)
 • ABRvS 22 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:556 (Rol gezondheidsrisico’s geitenhouderij bij omgevingsvergunning milieu; bevoegd gezag draagt bewijslast)

Ruimtelijke ordening

 • ABRvS 9 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:396 (Paraplubestemmingsplan, ontbreken schakelbepaling)
 • ABRvS 9 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:395 (Bij parkeernorm alleen rekening houden met toename parkeerbehoefte)
 • ABRvS 22 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:580 (ontbreken voorwaardelijke verplichting, geen onderzoek geluidbelasting tuin noodzakelijk)

Bestuursprocesrecht

 • ABRvS 9 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:420 (Forfaitaire proceskostenvergoeding in overeenstemming met Europees recht)

Stikstof

Handhaving

 • ABRvS 9 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:399 (Handhaving, spoedeisende bestuursdwang, huisvesting arbeidsmigranten, overtreding bouwbesluit)
 • ABRvS 9 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:420 (Handhaving, last onder dwangsom verwijderen bouwwerken, overtreding voorschrift niet genoemd)
 • ABRvS 9 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:418 (Handhaving, ligplaats, in zienswijze aanvragen verpakt, geen aanvraag geen vergunning van rechtswege ontstaan)
 • ABRvS 23 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:582 (Handhaving, last onder dwangsom beëindiging recreatieve verhuur van woning, uitleg bestemming ‘ wonen’ in bestemmingsplanregels, bestendig karakter van wonen)

Zonneparken en omgeving

 • ABRvS 9 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:387 (Omgevingsvergunning zonnepark, soortenbescherming, foerageergebied das, overtreding verbodsbepaling vaste rust en verblijfplaats, relativiteit, vvgb)
 • ABRvS 16 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:437 en ECLI:NL:RVS:2022:422 (Omgevingsvergunning zonnepark, 4x afwijzing, 1x verlening, bevoordeling van 1 alternatief, strijd met fair play beginsel, beleidskader grootschalige zonneparken verkeerd toegepast, vvgb te algemeen)
 • Rb. Oost-Brabant 3 februari 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:333 (Activiteitenbesluit, afwijzing handhavingsverzoek, melding art. 1.10, melding heeft geen rechtsgevolgen)

Natuurbeschermingsrecht

 • Rb. Midden Nederland 17 februari 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:566 (Omgevingsvergunning tijdelijk strandpaviljoen, NNN, saldobenadering, eerst herbrenzing NNN daarna evt. saldobenadering, intentie tot herbegrenzing is onvoldoende)