Aflevering 23 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (oktober 2021)

De podcast is hier te luisteren.


Shownotes:

Soortenbeschermingsrecht

  • ABRvS 27 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2390 (Bestuursorganen kunnen deel uitmaken van ‘het publiek’ als bedoeld in Verdrag van Aarhus. En het niet indienen van een zienswijze kan dan niet worden tegengeworpen aan bestuursorganen)
  • ABRvS 20 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2350 (gedeeltelijk afzien van invordering wegens bijzondere omstandigheid)
  • ABRvS 29 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2173 (belanghebbende aanvraag omgevingsvergunning. Verzoeker is belanghebbende tenzij activiteit niet verwezenlijkt kan worden, geldt ook bij verzoek omgevingsvergunning afwijking bestemmingsplan)
  • Rb. Noord-Holland 19 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:7103 (evenementenvergunning, schaarse vergunningen, strijd met transparantiebeginsel)
  • ABRvS 20 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2305 (NNN herbegrenzingsbesluit in strijd met verordening ruimte. Daarmee kan hergrenzingsbesluut niet aan omgevingsvergunning ten grondslag gelegd worden)
  • ABRvS 20 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2306 (Ontheffing Wnb. Staat van instandhouding. Cumulatie. Vleermuizen. Vogels)

Stikstof

Omgevingsrecht

  • ABRvs 27 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2388 (Belvédère-jurisprudentie, bestemmingsplan verbrede reikwijdte, open normen in de planregels, verwijzing naar beleidsregels)
  • ABRvS 6 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2247 (Omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan, ten onrechte reguliere voorbereidingsprocedure gevolgd, in stand laten rechtsgevolgen)
  • ABRvS 29 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2173 (Omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan, aanvraag in de zin van de Awb, evidente privaatrechtelijke belemmering)