Aflevering 20 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (juli 2021)

De podcast is hier te luisteren.


Shownotes:

Procedures

 • ABRvS 14 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1507 (Aarhus. art. 6 Hrl. Altijd afd. 3.4 Awb (zienswijzeprocedure) toepassen bij voorbereiding Wnb-vergunning)
 • ABRvS 6 juli 2021 ECLI:NL:RVS:2021:1438 (Wel een zienswijze ingediend, maar geen belanghebbende de niet-ontvankelijkheid wordt niet tegengeworpen)
 • ABRvS 28 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1668 (Zienswijze ex art. 4:8 Awb is geen inspraakprocedure als bedoeld in Verdrag van Aarhus)
 • ABRvS 28 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1655 (Verkeersbesluit is geen besluit ogv nationaal omgevingsrecht. Aarhus geldt niet. Niet belanghebbende die wel een zienswijze heeft ingediend is niet ontvankelijk)
 • CRvB 9 juli 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1500 (Tijdig indienen van bezwaar / beroep niet langer ambtshalve getoetst)
 • Vz. ABRvS 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1440 (Overschrijding bezwaartermijn verschoonbaar ivm COVID-19 maatregelen rechtsbijstandverlener)
 • Rb. Den Haag 23 juni 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:8077 (Overschrijding bezwaartermijn verschoonbaar ivm COVID-19 maatregelen)
 • ABRvS 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1415 (Finale geschilbeslechting art 8:72 lid 3 Awb. Handhaving)

Ruimtelijke ordening

 • ABRvS 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1372 (vergunningvrij bouwen, bestemmingsplan, dubbelbestemming kan alleen erfgebied beperken)
 • ABRvS 21 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1602 (weigering vaststelling bestemmingsplan, ruimtelijke argumenten onvoldoende onderbouwd)
 • ABRvS 14 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1515 (weigering vaststelling bestemmingsplan, belangenafweging, enkele verwijzing naar notulen en stemverklaringen vormt geen draagkrachtige onderbouwing)
 • ABRvS 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1424 (weigering vaststelling bestemmingsplan, belangenafweging, ruimtelijke argumenten onvoldoende onderbouwd, belangen initiatiefnemer niet meegewogen)

Soortenbescherming

 • ABRvS 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1457 (art. 3.10 Wnb. Essentieel foerageergebied. Dassen)
 • Rb Midden-Nederland 23 juni 2021, publicatiedatum 7 juli 2021 ECLI:NL:RBMNE:2021:2892 (Konikpaard is geen beschermde soort ogv de Wnb)

Handhaving

 • ABRvS 21 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1618 (Handhaving. Kostenverhaal bestuursdwang alle kosten ook van feitelijk handelen mogen ter discussie gesteld worden)
 • ABRvS30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1389 (Handhaving. besluit tot opleggen last onder bestuursdwang in zijn geheel appellabel. Inbeslagname hond)