Water en ruimte

In dit deel van de serie Ruimtelijk Relevant staat de (juridische) relatie tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening centraal. Beide terreinen zijn, mede onder invloed van veranderende Europese regelgeving en de verwachtingen omtrent klimaatverandering, volop in ontwikkeling. Een belangrijk aspect daarbij is dat water steeds meer wordt beschouwd als sturend principe in de ruimtelijke ordening. Die gedachte komt ook terug in de op 1 juli 2008 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening en de in 2009 in werking getreden Waterwet. De bescherming van watersysteembelangen valt niet meer weg te denken uit de ruimtelijke besluitvorming en in het waterrecht komen de ruimtelijke aspecten van water(beheer) steeds meer naar voren. 

Deze tweede, geheel herziene, druk van het boek water en Ruimte gaat in op het ruimtelijk relevante waterrecht en -beleid. Daarbij wordt ingegaan op ontwikkelingen in het Europese waterrecht en -beleid en de ruimtelijke relevantie daarvan. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan waterbeleid op nationaal en provinciaal niveau, en de doorwerking daarvan in het beleid en planvorming op lagere bestuursniveaus. Bijzondere aandacht gaat uit naar het waterbeleid op gemeentelijk niveau, waarbij de verankering van wateraspecten in bestemmingsplannen en centrale positie inneemt. 

Deze publicatie is hier verkrijgbaar.