Stikstofdepositieregister vanaf 24 maart 2020 in werking

Stikstofdepositieregister vanaf 24 maart 2020 in werking

Heden is de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 maart 2020, nr. WJZ/ 20072948, tot wijziging van de Regeling natuurbescherming (spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur) gepubliceerd. Deze regeling biedt de basis voor het stikstofdepositieregister. Ten behoeve van de vulling van dit register is door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een verkeersbesluit vastgesteld, op grond waarvan de maximumsnelheid op autosnelwegen onder beheer van het Rijk tussen 06:00–19:00 uur is verlaagd tot 100 km per uur. 70% van de depositieruimte die als gevolg van deze snelheidsbeperking ontstaat, wordt opgenomen in het stikstofdepositieregister en is beschikbaar voor hoofdzakelijk woningbouwprojecten. Om op zo kort mogelijke termijn toestemmingen te kunnen verlenen voor de bouw van woningen, is in het nieuwe artikel 2.8 Regeling natuurbescherming als uitgangspunt genomen dat gedeputeerde staten beslissen over de reservering van depositieruimte voor woningbouwprojecten op volgorde van binnenkomst van de aanvragen voor een Natura 2000-vergunning of omgevingsvergunning. In de eerste zes weken na inwerkingtreding van artikel 2.8 geven gedeputeerde staten daarbij voorrang aan woningbouwprojecten die zijn gelegen binnen gemeenten in een regio met een bovengemiddeld woningtekort (opgesomd in bijlage 1 bij de Regeling natuurbescherming) en aan woningbouwprojecten voor de bouw van minimaal 100 woningen. De regering wenst hiermee te voorkomen dat dergelijke woningbouwprojecten om een aanspraak op depositieruimte moeten concurreren met projecten gelegen in regio’s met een lagere woningdruk of projecten van een kleinere omvang, wat naar het oordeel van de regering zou kunnen resulteren in een inefficiënte toedeling van de beschikbare depositieruimte.

De gewijzigde Regeling natuurbescherming treedt morgen (24 maart 2020) in werking. Initiatiefnemers van woningbouwprojecten die een beroep willen doen op het stikstofdepositieregister zullen vanaf morgen hun aanvragen om Wnb-vergunning (dan wel om omgevingsvergunning waarbij het Wnb-spoor aanhaakt) kunnen indienen (zie ook https://www.bij12.nl/nieuws/vergunningverlening-via-stikstofregistratiesysteem-van-start). Vanwege de beperkte hoeveelheid beschikbare depositieruimte en gelet op het hiervoor beschreven verdelingsmechanisme, zal er verstandig aan worden gedaan om aanvragen zo spoedig mogelijk in te dienen.