Proceskostenveroordeling wegens het niet verschijnen op zitting door overheden

Annotatie VzABRvS 18 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1988, M en R 2018/91

Essentie

Actief optreden van een voorzieningenrechter. Bijzondere omstandigheden Besluit proceskosten bestuursrecht. Proceskostenveroordeling wegens het niet verschijnen van de betrokken overheden.

Samenvatting

De raad noch de provincie Drenthe zijn ter zitting verschenen. Kort voor de zitting is namens hen aan de griffie van de Afdeling meegedeeld dat zij door een fout in de postverwerking de uitnodiging niet op tijd hebben opgemerkt. De voorzieningenrechter heeft, in aanwezigheid van verzoekers, tijdens de zitting gebeld met een ambtenaar van de provincie die namens de provincie heeft toegezegd dat niet met de uitvoering van de plannen zal worden begonnen - met uitzondering van de verwerving van de benodigde gronden - totdat deze onherroepelijk zijn geworden. Gelet hierop ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding voor het oordeel dat zich in afwachting van de behandeling van de beroepen door de Afdeling onomkeerbare gevolgen zullen voordoen. Daarom is niet gebleken van een spoedeisend belang dat rechtvaardigt dat in afwachting van de bodemprocedure een voorlopige voorziening wordt getroffen. Het verzoek wordt dan ook afgewezen.

Desalniettemin ziet de voorzieningenrechter aanleiding om te bepalen dat de raad het door SVE en anderen betaalde griffierecht moet vergoeden. Ook zal de raad worden veroordeeld in de proceskosten van SVE en anderen, die de voorzieningenrechter met toepassing van artikel 2, derde lid, van het Besluit proceskosten bestuursrechter wegens bijzondere omstandigheden vaststelt op €1.500. Hiertoe wordt als volgt overwogen. Verzoekers hebben toegelicht dat zij, via hun advocaat, meerdere keren contact hebben gezocht met de gemeente en de provincie om vast te stellen wanneer de werkzaamheden ter uitvoering van de plannen zouden beginnen, maar dat daar nooit duidelijkheid over is verschaft. Ook de griffie van de Afdeling heeft zonder resultaat meerdere keren contact gezocht met de gemeente en de provincie om inzicht te krijgen in het moment van aanvang van de werkzaamheden. De zitting was dan ook het moment waarop hierover duidelijkheid zou kunnen worden verschaft, maar zowel de raad als de provincie zijn daar niet verschenen, terwijl zij de uitnodiging wel hebben ontvangen. Alleen doordat de voorzieningenrechter erin is geslaagd tijdens de zitting telefonisch contact te leggen met een betrokken ambtenaar van de provincie is komen vast te staan dat er geen spoedeisend belang is bij het verzoek. Gelet op deze gang van zaken concludeert de voorzieningenrechter dat verzoekers onnodig kosten hebben moeten maken in verband met de behandeling van het verzoek, hetgeen de raad in dit geval valt toe te rekenen.

Uitspraak 

VzABRvS 18 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1988, bestemmingsplannen "Reconstructie N34 aansluiting Klijndijk" en "Reconstructie N34 Afslag Odoorn Noord - Exloo", gemeente Borger-Odoorn

Annotatie J. Gundelach

1.         Sommige uitspraken kunnen een glimlach op je gezicht toveren. Dit is er zo één. Je ziet het helemaal voor je. De verzoekers en hun advocaat, de voorzieningenrechter en zijn griffier, allemaal kijken ze naar de lege tafels vooraan. Een laatste vraag aan de bode: “Zijn ze er niet?”. “Nee, er is niemand meer.” De zitting wordt geopend. Verzoekers lichten toe dat ze van de provincie noch van de gemeente duidelijkheid hebben verkregen. Ze weten nog altijd niet of de provincie nu begint met aanleggen. De voorzieningenrechter kijkt zijn griffier aan en vraagt: “Hebben wij nog gebeld?” “Ja, meerdere keren, maar ze namen niet op.” En dan is ie er zat van, die voorzieningenrechter. Hij grijpt de telefoon en belt zelf. En hij krijgt te horen dat ze voorlopig nog niet gaan uitvoeren. Ze wachten totdat de bestemmingsplannen onherroepelijk worden. Het spoedeisend belang is daarmee van de baan. De verzoekers kunnen weer terug naar Drenthe.

2.         De voorzieningenrechter doet recht aan het gevoel dat al die moeite en tijd bespaard had kunnen worden met één telefoontje of mailtje van een ambtenaar. Ambtshalve geeft hij toepassing aan artikel 2, derde lid, van het Besluit proceskosten bestuursrecht. Dit lid geeft de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden af te wijken van het forfaitaire vergoedingsstelsel neergelegd in artikel 2, eerste lid, van dat besluit. Dit is de eerste keer in in ieder geval vijftien jaar dat door de (voorzieningenrechter van de) Afdeling toepassing aan deze mogelijkheid wordt gegeven en ook nog eens uit eigener beweging. In haar uitspraak van 1 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3553, overwoog de Afdeling dat het blijkens de nota van toelichting bij artikel 2, derde lid, van het Bpb (Stb. 1993, 763) moet gaan om uitzonderlijke gevallen, waarin strikte toepassing van het forfaitaire vergoedingsstelsel onrechtvaardig uitpakt, bijvoorbeeld een geval waarin de burger door gebrekkige informatieverstrekking door de overheid op uitzonderlijk hoge kosten voor het verzamelen van het benodigde feitenmateriaal is gejaagd. Dit was kennelijk zo’n geval.

3.         Zie tot slot de prachtige verschrijving in de uitspraak “Besluit proceskosten bestuursrechter”.


Voor een printversie van deze annotatie, klik hier.