Jade Gundelach

Werkervaring 

2020 - heden

juridisch adviseur bij Soppe Gundelach advocaten

2012 - 2019

advocaat (vennoot) bij Soppe Gundelach advocaten

2018 - heden

lid van de Awb-adviescommissie van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht

2013 - 2014

interim-jurist bij de Commissie voor de milieueffectrapportage

2004 - 2012

advocaat bij KienhuisHoving advocaten en notarissen

2003

junior-docent/-onderzoeker bij de disciplinegroep Staats- en bestuursrecht, Universiteit Utrecht

Op 17 januari 2020 is Jade door de ministerraad voorgedragen om te worden benoemd tot staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De benoeming van Jade gaat in per 1 juni 2020.

Opleiding

2002

Universiteit Utrecht, doctoraal Nederlands recht, cum laude

1997

Universiteit Utrecht, propedeuse Nederlands recht, cum laude

Nevenactiviteiten

 • op projectbasis werkgroeplid Commissie voor de milieueffectrapportage (onder meer als werkgroeplid betrokken bij de advisering over de Hedwigepolder)
 • docent/inleider diverse cursussen, symposia e.d. 

Lidmaatschappen

 • VAR Vereniging voor Bestuursrecht
 • Vereniging voor Bouwrecht
 • Vereniging voor Bouwrecht Advocaten
 • Vereniging voor Milieurecht
 • Vereniging van Milieurecht Advocaten

Projecten

 • Bestemmingsplan "Hornbach", gemeente Enschede

  ABRvS 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:283

 • Inpassingsplan Windpark Nij Hiddum-Houw, GS Fryslân

  ABRvS 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:301

 • Reactieve aanwijzing bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente', gemeente Hof van Twente

  ABRvS 12 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:819 

 • Omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan locatie De Strip, gemeente Enschede

  Vz. ABRvS 4 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2183

 • Bestemmingsplannen 'Voormalige vliegbasis twenthe-Midden' en 'Voormalige vliegbasis Twenthe-Zones', gemeente Enschede

  ABRvS 30 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3637 (verzet"Voormalige vliegbasis Twenthe - Midden" en "Voormalige vliegbasis Twenthe - Zones")    
  ABRvS 17 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2470 (bestemmignsplan "Voormalige vliegbasis Twenthe - Midden" en "Voormalige vliegbasis Twenthe - Zones")
  ABRvS 5 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1828 (bestemmingsplan "Voormalige vliegbasis Twenthe - Noord")
  Vz. ABRvS 5 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3237 (bestemmingsplannen)
  Vz. ABRvS 4 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2183 (projectafwijkingsbesluit)

Blogs

 • Geschreven op 24 juli 2019

  Uit de ABRS-uitspraak van 24 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2560 volgt, dat de ADC-toets voor het gemeentelijk infrastructuurproject Kembaan-West is gelukt. Deze uitspraak geeft nieuwe inzichten, hoe een ADC-toets kan worden verricht.

 • Geschreven op 18 oktober 2018

  De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceert guidelines. Hierin doet de WHO met het oog op de menselijke gezondheid aanbevelingen ten aanzien van milieubelasting. Denk aan de WHO Air quality guidelines of de op 10 oktober 2018 gepubliceerde Environmental noise guidelines for the European Region. De vraag is of de aanbevolen WHO-advieswaarden de minder strenge Nederlandse wettelijke milieunormen opzij kunnen zetten. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 19 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3061, laat zien dat dit voor de luchtkwaliteitregelgeving niet het geval is. Behalve op deze uitspraak wordt in deze blog ook ingegaan op de nieuwe WHO-advieswaarde voor windturbinegeluid.

 • Geschreven op 19 juni 2018

  Soms zijn uitspraken het signaleren waard, niet omdat ze overlopen van juridische nieuwswaarde, maar omdat ze een glimlach op je gezicht toveren. Dat is het geval met de uitspraak van een doortastende voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 18 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1988. Hierin gaf de voorzieningenrechter ambtshalve toepassing aan artikel 2, derde lid, van het Besluit proceskosten bestuursrechter en kende hij een hogere proceskostenvergoeding toe. Dit, vanwege het niet verschijnen van de betrokken overheden.

 • Geschreven op 09 februari 2017

  Op 7 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:288 heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich gebogen over een omgevingsvergunning voor een kantoor- en appartementen. Voor deze omgevingsvergunning was een verklaring van geen bedenkingen verleend met het oog op in het plangebied broedende boomvalken. De boomvalk is genoemd op de in 2009 door de Dienst Regelingen uitgebrachte “Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten”. In de praktijk werd ervan uitgegaan dat aan de vogels genoemd op deze lijst jaarronde bescherming toekwam.

 • Geschreven op 03 december 2016

  Ingeval van een verzoek om een bestemmingsplanherziening zal het gemeentebestuur een verzoeker vaak om aanvullende gegevens willen vragen om het verzoek op ruimtelijke aanvaardbaarheid te kunnen beoordelen. Worden die gegevens niet tijdig aangeleverd, dan mag het gemeentebestuur besluiten om het verzoek niet verder te behandelen. Artikel 4:5 Awb biedt daartoe de mogelijkheid. Dit artikel ziet weliswaar op een aanvraag om een beschikking, maar is ook van toepassing op een verzoek om een bestemmingsplanherziening (artikel 3.8 lid 1 Awb in samenhang met artikel 3:10 lid 3 Awb; zie ook ABRS 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3560).