Soppe Gundelach advocaten

Cliënttevredenheid

Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Voor dat geval kent ons kantoor een klachtenregeling. U hebt bij gebruikmaking van deze regeling het recht om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Ons kantoor verbindt zich op voorhand om dan – binnen de grenzen van de regeling – medewerking te geven aan de procedure bij de Geschillencommissie. De uitspraak zal dan zowel voor u als voor ons kantoor bindend zijn.

Interne klachtenregeling
Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie, dan verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich ook wenden tot Marcel Soppe, de klachtenfunctionaris van ons kantoor.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij schriftelijk aan u bevestigen.

Mocht ons overleg in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open, als ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Geschillencommissie Advocatuur
Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie  bestaat sinds 1 juni 1999. Zij ressorteert onder de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) in Den Haag.

U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten over de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan zijn, dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal 10.000 euro. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal 10.000 euro, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk

Adressen
Klachtenfunctionaris van Soppe Gundelach advocaten
Soppe Gundelach advocaten
de heer mr. M.A.A. Soppe
Twentepoort West 10
7609 RD Almelo
Postbus 239
7600 AE Almelo
t 0546 - 898 246
e m.soppe@soppegundelach.nl

Geschillencommissie Advocatuur
Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
t 070 - 310 53 10